Zamknij
REKLAMA
Udział w tworzeniu i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pedagoga na stronie internetowej www.pcprbytow.pl
StPr/21/0655
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Sprzedaż asortymentu w sklepie monopolowym, obsługa klientów
StPr/21/0646
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace w Wydziale Obs?ugi Klientów i Korespondencji
StPr/21/0623
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obs?uga urz?dze? biurowych, przyjmowanie zlece? od klientów, wystawianie faktur, wspó?praca z dostawcami surowców
StPr/21/0632
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace drogowe - utrzymanie i remonty dróg powiatowych
StPr/21/0633
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Pomoc w grupie przedszkolnej najm?odszych dzieci
StPr/21/0630
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace ogólnobudowlane - wyka?czanie wn?trz
StPr/21/0629
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Rejestracja, uk?adanie kart chorych, wydawanie wyników
StPr/21/0627
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

prowadzenie szkole? dla rolników i innych mieszka?ców obszarów wiejskich, prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej wspieraj?cej rozwój produkcji rolniczej, wype?niania wniosków lub innych dokumentów niezb?dnych do ubiegania si? o przyznanie pomocy finansowej lub wspó?finansowanej ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych, wspó?udzia? w organizacji wystaw, organizacja pokazów i innych przedsi?wzi?? upowszechniaj?cych wiedz? rolnicz?, nowe technologie produkcji i promuj?cych produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spo?ywczego, udzia? w przedsi?wzi?ciach lokalnych, s?u??cych rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
StPr/21/0604
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzenie zaj?? z zakresu hotelarstwa i turystyki
StPr/21/0563
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN